MENU

Danica Chingkoe & Ivan Chan Ting Hun

捕捉爱情叶标题

我很少发布中文参与(称为Ting Hun),但丹尼察和伊万’s是特别的。我期待的情绪低于婚礼的情绪,但这两个人互相幸福,他们的tinghun只是乐趣。这是一个快乐的一天,我也喜欢拍摄他们的肖像。他们’借助这样的微风,我对他们和家人的祝福是最好的。祝贺伊万和丹尼察!

d&i tinghun 1d&i tinghun 2d&i tinghun 4d&i tinghun 5d&i tinghun 6d&i tinghun 7d&i tinghun 8d&i tinghun 9d&i tinghun 10d&i tinghun 11d&i tinghun 12d&i tinghun 13d&i tinghun 14d&i tinghun 15d&i tinghun 16d&i tinghun 17d&i tinghun 18d&i tinghun 19d&i tinghun 20d&i tinghun 21d&i tinghun 21ad&i tinghun 22d&i tinghun 23d&i tinghun 24d&i tinghun 25d&i tinghun 26d&i tinghun 27d&i tinghun 28d&i tinghun 29d&i tinghun 30d&i tinghun 31d&i tinghun 32d&i tinghun 33d&i tinghun 34d&i tinghun 35d&i tinghun 36d&i tinghun 37d&i tinghun 38d&i tinghun 39d&i tinghun 40d&i tinghun 41d&i tinghun 42d&i tinghun 44d&i tinghun 45d&i tinghun 46d&i tinghun 47d&i tinghun 48d&i tinghun 49d&i tinghun 50d&i tinghun 51d&i tinghun 52d&i tinghun 53d&i tinghun 54d&i tinghun 55d&i tinghun 56d&i tinghun 57d&i tinghun 58

©Foreveryday摄影

CLOSE
CONTACT