MENU

Patty &财富歌歌订婚

朋友知道我喜欢韩国首尔。一世’甚至甚至是kdrama或kpop的粉丝,但也许是因为它’在她生下我们的第一个孩子以后,我第一次见到我的妻子的地方。它有这样的魅力我可以’得到足够的。它有完美的乐趣,漂亮,旧的和新的。它’不仅充满了颜色,也是美丽的人。当然,我鼓励我的夫妻幸运和帕蒂在首尔做我们的prenup,因为我确信它不仅会造成好照片,但它也会很有趣!我们刚刚从一个地方到另一个地方,在照片的路上停下来,迫使没有任何事情发生。我们得到的照片是真正展示财富和馅饼的照片–放松,有点害羞,但非常恋爱。享受这些照片!

头发&由十个弗朗诺弥补。

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

首尔,韩国订婚拍摄| Foreveryday Photography..

CLOSE
CONTACT